Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 04-01/02

İç Kapak
  pdf

Kutu Sementasyonla Çelikleri Karbürleme İşleminde BaCO3 Aktivatörün Sertleşme Derinliğine Etkisi
Effect of BaCO3 Activator for Case Depth in Carburizing Process of Steels by Pack Cementation

Cemil ÇOBAN, Şükrü TAKTAK, M. Serhat BAŞPINAR , Galip SAİD

1-6 pdf

Tane Boyutunun Massenin ve Ürünün Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri
The Effects of Particle Size in Floor Tile Body on The Technical Properties of By-Product and Final Products

Ali KARTAL. Zafer KURT

7-15 pdf

Doğaltaş Kesmede Kullanılan Elmaslı Dairesel Testerelerin Tanıtımı ve Talaş Oluşum Mekanizması
Definition of Diamond Circular Saws in Stone Cuttlizg and Mechanism of Chipping Formation

i. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ

17-30 pdf

Çelik Lif Katkılı C 20 Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of Mechanical Properties of Steel-Fiber-Reinforced Concrete of C 20 Class

Fatih ALTUN, D. Mehmet ÖZCAN, Mustafa VEKLİ, Okan KARAHAN

31-40 pdf

Alan Yönlendirmeli Asenkron Motorun Bulanık Kayan Kip Konum Kontrolü
Fuzzy Logic Slidiry Mode Porsition Control of a Vector Controlled Induction Motor

İbrahim ŞENOL. Metin DEMİRTAŞ. Sabir RÜSTEMOV

41-55 pdf

Elektronik Balastlı Floresan Lamba Harmoniklerinin Ölçümü, Yokedilmesi ve Simülasyonu için Yeni Bir Yöntem
A New Algorithm for Electronic Ballast Fluorescent Lamp's Harmonics Measurement, Elimination and Simulation

Bora ALBOYACI, Ö. Özgür GENCER

57-66 pdf

Anahtarlamalı ve Öngörülü Vektör Kuantalama ile Çok Çözünürlüklü Görüntü Sıkıştırma
Multiscale Image Representation Using Switched Codebook Predictive Vector Quantization

Mehmet YAKUT, Sıtkı ÖZTÜRK, Cihan KARAKUZU

67-79

Yük Taşıtları Arka Kapağının Lift Gibi Çalışmasını Sağlayan Bir Mekanizmanın Tasarımı
Design of a Mechanism Enabling The Back Door of Load Wehicles To Work As a Lift

Abdurrahman KARABULUT

81-90 pdf

Karayolları Donanım Durumunun Trafik Kaza Sonuçlarına Etkisi
Connection With the Effect of Road Condition on the Results of Traffic Accidents

Veysel YILMAZ, Sinan SARAÇLI 

91-106

Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımında Ozon Kullanımını Değerlendirme Konusunda Bir İnceleme
A Review of Using Ozone for Treatment of Textile Industry Wastewater

Emel YILDIZ, Hamit BOZTEPE

107-118

On The Non-Isotropic Distance
İzotropik Olmayan Uzaklıklar Üzerine

Hüseyin YILDIRIM

119-126

Riesz Potansiyelleri Üzerine
On the Riesz Potantials

M. Zeki SARIKAYA, Hüseyin YlLDIRIM

127-133

Study On 9 Point Ftes Two-Level Finite-Difference Methods With Lod Procedure For Two-Dimensional Diffusion Equation
İki Boyutlu Diffuzyon Denklemi için Lod Yöntemi ile Açık Sonlu Fark Metodları Üzerine

Mustafa GÜLSU

135-145

Pike Örgü Mamüllerin Boyutsal Stabiliteleri Üzerine Kurutma ve Sanfor Makineleri Parametrelerinin Etkisi
Effect of Drying and Sanforizing Machines Parameters on the Dimensional Stability of Cotton Pigue Knitted Fabrics

Pervin ANİŞ, Asım DAVULCU

147-162