Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 07-01

İç Kapak
  pdf

Some Macrofungi of Ihlara Valley
Ihlara Vadisinin Bazı Makrofungusları

Aziz TÜRKOĞLU, Gıyasettin KAŞIK, Celaleddin ÖZTÜRK, Hasan Hüseyin DOĞAN

1-9 pdf

Bir Sınıf Üçüncü Mertebe Kısmi Türevli Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemin Çözümleri Hakkında
On The Solutions of a Class of The Nonlinear Partial Differential Equations of 3-rd Order

Samed ALİYEV

11-23 pdf

Laktoferrinin Biyolojik Özellikleri ve Hastalıklarla İlişkisi
The Biological Characteristics of Lactoferrin and Its Relation with Disease

Gülcan AVCI

23-34 pdf

Capparis Spinosa L. (Capparidaceae): A Review
Capparis Spinosa L. (Capparidaceae): Bir Derleme

Merve POLAT

35-48 pdf

Purification and Biochemical Characterization of Glutathione Reductase Enzyme In Gammarus pulex
Glutathione Redüktaz Enziminin Gammarus pulex'ten Saflaştırılması ve Biyokimyasal Yönden Karakterizasyonu

İsmail POYRAZ, Mehtap KUTLU, Gözde AYDOĞAN

49-54 pdf

Bazı Makrofungusların Antimikrobiyal Aktiviteleri
The Antimicrobial Activities of'Some Mocrofungi

Rüstem DUMAN, Hatice TANER, Hasan Hüseyin DOĞAN

55-65 pdf

Erzurum'un Ev İçi Havasının Mikrofungi Florası ve Patojen Funguslar
Microfungi Flora of Erzurum's Indoor Air and Pathogen Fungi

Çiğdem EFE, İsmet HASENEKOĞLU

67-79

He Gaz DeşarjlarındaYüzey Polarizasyon Yüklerinin İncelenmesi
Investigation of Surface Polarization Charges in He Gas Discharges

Tamer AKAN, Victor CIUPINA, Rodica VLADOIU, Geavit MUSA

81-88 pdf

Uçucu Kül ve Çevresel Etkileri
Fly Ash and Environmental Impacts

Ümit ŞENGÜL 

89-104

Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Çayında Yaşayan Leuciscus cephalus (L., 1758) ve Barbus capito pectoralis heckel, 1843 Populasyonlarının Kondisyon Faktörleri Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Condition Factors of Leuciscus cephalus (L., 1758) and Barbus capito pectoralis heckel, 1843 Populations Living in Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) Stream

Seher DİRİCAN, Murat BARLAS

105-114

Amorf Metalik Cam Şeritlerdeki Çatlakların Manyetik Akı Kaçakları Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi
Detection of Cracks on Amorphous Ribbons by Using Magnetic Leakage Flux Testing Method

M. GÖKTEPE, Y. EGE

115-129

Ferromanyetik Malzemelerdeki Çatlakların AC20 Amorf Tellerin Algılayıcı Olarak Kullanılması ile Bulunması
Detection of Cracks on Ferromagnetic Materials by Using AC20 Amorphous Wires as a Sensor

M. GÖKTEPE, Y. EGE, N. BAYRİ, S. ATALAY

131-144

R31 ve R41 Uzaylarında Minimal Homotetik Hiperyüzeylerin Causal Karakterleri
Causal Characters of Minimal Homothetical Hypersurfaces in R31 and R41

Derya SAĞLAM

145-153

A Faunistic Study and Some Ecological Observations on Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Species of Provinces of Aksaray, Kırşehir and Nevşehir
Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir İlleri Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Faunası Üzerine Bir Araştırma ve Bazı Ekolojik Gözlemler

Nil BAĞRIAÇIK, Ayla TÜZÜN

155-167

Phycomyces Nitens ve Mucor Mucedo'dan Fermentasyon Yoluyla Beta Karoten Elde Edilmesi
Beta Carotene Production by Means of Fermentation From Phycomyces nitens and Mucor mucedo

Mustafa KAHYAOĞLU, Merih KIVANÇ

169-178

Effects of Salinity on Germination and Some Growth Parameters In Three Cultivars of Zea mays L.
Zea mays L.'in Üç Çeşidinde Çimlenme ve Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Tuzluluğun Etkileri

Mustafa YILDIZ, Suleyman CENKCİ, Hakan TERZİ, Muhsin KONUK

179-190

Detection of Fungi Spectrum in Maritim Tropical and Maritim Polar Air Masses on Afyon, Central-West Anatolia, Turkey
Afyon İlindeki Denizel Tropikal ve Denizel Kutupsal Hava Kütlelerinin Fungal Spekturumunun Belirlenmesi

S.E. FIÇICI, O. BOZYURT, M. KONUK, M. A. ÖZDEMİR, A. ÖZKARA, N. DOĞAN

191-203

Karbon Tetraklorit (CC14)'in Toksisitesi
Toxicity of Carbon Tetrachloride (CCl4)

Hülyam KURT

205-214

Eber Gölü ve Akarçay Suyunun Mutajenik Özelliklerinin Ames Salmonella/Mikrozom Testi ile Araştırılması
Mutagenic Investigation on Both Eber Lake and Akarçay's Water by Ames Salmonella/Microsome Test

İ. Hakkı CİĞERCİ, Recep LİMAN, H. Mehtap KUTLU, Gözde AYDOĞAN, Muhsin KONUK

215-223

Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri
Effects of Salinity, Temperature and Light on Seed Germination

Mustafa YIILDIZ, Elvan KASAP, Muhsin KONUK

225-243

Bir Kapalı Time-Like Regle Yüzeyin İntegral İnvaryantları Arasındaki Bazı Bağıntılar
Some Relations Between the Integral Invariants of a Closed Time-Like Ruled Surface

Cumali EKİCİ, Hakan ÖZTÜRK

245-258

Lycogala epidendrum (j.c. buxb. ex I.) fr.'un (Miksomiset) Antimikrobiyal Aktivitesi
Antimicrobial Activity of the Lycogala epidendrum (j.c. buxb. ex I.) fr. (Myxomycete)

Başaran DÜLGER, Tülay Bican SÜERDEM, Nurcihan HACIOĞLU

259-266

Yaygın Kullanılan Dezenfektanların l Nozokomiyal Patojenler Üzerine Etkinlikleri ve Antibakteriyel-Biyosit Direnç İlişkisi
The Effects of Commonly Used Disinfectants on Nosocomial Pathogens and Relation About Antibacteriel-Biosit Resistance

Elif KORCAN, Mustafa ALTINDİŞ, Yeliz ÇETİNKOL, Muhsin KONUK, Serap DÜLGERBAKİ

267-278

Farklı Fungus Cinslerinde Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
Investigations of Some Industrially Important Enzymes From Different Fungi

S.Elif KORCAN, Arzu ÖZKARA, Dilek AKYIL, İ. Hakkı CİĞERCİ, Muhsin KONUK

279-286

Endemic Plant Species and Their Threatened Categories Vegetated in the Boundary of Afyonkarahisar Province in Turkey
Afyonkarahisar Sınırlarında Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler ve Tehlike Kategorileri

Mustafa KARGIOĞLU, Süleyman CENKCİ, Sergun DAYAN

287-311

Some Morphological and Anatomical Investigations on Crocus pallasii Goldb. Subsp. pallasii
Crocus pallasii Goldb. Subsp. pallasii Üzerinde Bazı Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar

Canan ÖZDEMİR, Yurdanur AKYOL

313-322

Taşköprü ve Daday (Kastamonu) Çevresinin Miksomiset Florası
Myxomycete Flora of Taşköprü and Daday (Kastamonu) Districts

Dursun YAĞIZ, Ahmet AFYON

323-330

Hotelling T2 ve Manova Testlerinde Güç Analizi
Power Analysis in the Hotelling T2 Manova Tests

Nurhan DOĞAN, Kazm ÖZDAMAR, Setenay ÖNER

331-343

On the Oscillation of Solutions of a Higher Order Nonlinear Neutral Functional Differential Equation with an Oscillating Coefficient
Neutral Tipten Bir Salınımlı Katsayılı Yüksek Mertebeden Lineer Olmayan Bir Fonksiyonel Diferensiyel Denklemin Çözümlerinin Salınımlılığı Üzerine Bir Çalışma

Yaşar BOLAT

345-354

New Records in Karaman Province for Macrofungi Flora of Turkey
Karaman Yöresinden Türkiye Makrofungus Florası İçin Yeni Kayıtlar

Hasan Hüseyin DOĞAN, Celaleddin ÖZTÜRK, Gıyasettin KAŞIK, Sinan AKTAŞ

355-379

Çocuklarda Suç Türü ve Nedenlerinin Uyum Analiziyle İncelenmesi
Examining Crime Types and Their Causes at Children with Correspondence Analysis

Veysel YILMAZ, Sinan SARAÇLI

381-394

Bulanık Doğrusal Programlama Kullanılarak Broiler Etlik Piliçleri için Yem Karışımlarının Hazırlanması
Preparation of Feed Mixtures for Broiler Chickens Using Fuzzy Linear Programming

Şenol ERDOĞMUŞ, Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜ

395-404

Sıçanlarda Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Kök Ekstresinin Aflatoksin Bl'in Neden Olduğu Kromozom Kırıkları Üzerine Etkisi
Efect of Arnebia dcnsiflora (Nordm.) Ledeb. Root Extract on Aflatoxin B1Induced Chromosome Breakage in Rats

Hülyam KURT, Ayşe BAŞARAN

405-415

Öğrencilerin Çevre ve Alan Hesaplamalarındaki Yanlışlıkları ve Yanılgıları
Students' Mistakes and Misunderstanding of Finding Area Perimeter and Area

Nilgün SÖNMEZ, Hacı SULAK

417-428

Endemik Verbascum oreophilum C. Koch var. oreophilum'un (Scrophulariaceae) Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri
Some Morphological and Anatomical Properties of Endemik Verbascum oreophilum C. Koch var. oreophilum (Scrophulariaceae)

Canan ÖZDEMİR, Yasin ALTAN

429-437

Macrofungi of Tavas (Denizli) District
Tavas (Denizli) İlçesinin Makrofungusları

Kudret GEZER, Ali ÇELİK, Muhammet UŞAK, Aziz TÜRKOĞLU

439-446

Konveks Sıralı Aile Üzerinde iki Boyutlu Artan (Azalan) Bozulma Oranı Kavramları
The Concept of Bivariate Increasing (Decreasing) Hazard Rate on a Convex Ordered Family

Mehmet YILMAZ, Birol TOPÇU

447-458

Nonilfenol'ün Rat Böbrek ve Testis Dokusunda İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Taurinin Koruyucu Etkisi
The Protective Effects of Taurine on Nonlyphenol-Induced Oxydative Stress in Rat Kidney and Testes Tissue

Yasemin S. KARAFAKIOĞLU, A. Fatih FİDAN, İ. Hakkı CİĞERCİ, Yılmaz DÜNDAR, Recep ASLAN

459-467