Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 08-01

İç Kapak
  pdf

Batı AnadoluBölgesinde Yayılış Gösteren Origanum L. (Lamiaceae) Tasonlarının Palinolojik Özellikleri
Palynological Properties Of Western Anatolian Origanum L. (Lamıaceae) Taxa

Mehmet TEMEL, Süleyman TOKUR

1-6 pdf

Farklı Konsantrasyonlardaki Asetonun Embriyotoksik Etkilerinin Tavuk Yumurtası Testiyle Belirlenmesi
Embryotoxicity Of Dıfferent Concentratıons Of Acetone By Means Of Hen’s Egg Test

Haluk ÖZPARLAK, İlhami ÇELİK, Emrah SUR, Tuğba TELATAR,Mehmet Faruk AYDIN, Yasemin ÖZNURLU

7-16 pdf

Katsayıları Lebesgue İntegrallenebilir Fonksiyonlar Olan Adi Diferansiyel Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine
On The Eigenvalues Of The Ordınary Differential Operators When Its Coefficients Are Lebesgue Integrable Functions

Alp Arslan KIRAÇ

17-27 pdf

Akşehir (Konya-Afyon) Ve Eber (Afyon) Gölleri Havzalarının Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası
Ephemeroptera (Insecta) Limnofauna Of The Basin Of Aksehir ( Konya- Afyon) And Eber (Afyon) Lakes

İlke ÖZYURT, Mustafa TANATMIŞ

29-39 pdf

Dna Hasar Tespitinde Tek Hücre Jel Elektroforezi
The Single Cell Gel Electrophoresis For Determining The Dna Damage

A.Fatih FİDAN

41-52 pdf

Karbon Kaynağı Olarak Peyniraltı Suyu Atığı Kullanılarak Ramnolipit Biyosürfektanı Üretimi
Rhamnolipid Biosurfactant Production By Using The Chesses Whey Waste As Carbon Source

Mustafa KAHYAOĞLU, Vahit KONAR

53-62 pdf

Poincar’e Koniklerinin Denklemleri ve Sınıflandırılması
General Equation For Poincare Conics And Their Classification

Nilgün SÖNMEZ

63-78

Yitriyum İçeren Süperiletken Bileşiklerin Fiziksel Özellikleri
Physical Properties Of Superconductor Compounds Containing Yitrium

M. Zafer BALBAĞ, Ömer ÖZBAŞ, M.İlker CENİK

79-90 pdf

Afyonkarahisar Piyasasında Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde Çalışmalar
Studies On The Microbiological Quality Of Ice Cream Sold İn Afyonkarahisar Markets

Gökhan AKARCA, Yahya KUYUCUOĞLU

91-104

Radyoterapi Gören Akciğer Kanseri Hastalarda Radyasyonun Serum Gama-Glutamil Transpeptidaz (Ggt) Düzeylerine Etkisi
Investigation Of Alteration From Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase (Ggt) Level Depend On Radiation İn Patients With Lung Cancer Receiving Radiotherapy

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Emine YALÇIN

105-112

İn Vivo Ve İn Vitro Şartlarda Cyclophosphamide Mutajenitesi İle Verapamil Etkileşiminin Umu Test Sistemi İle Ratların İdrarlarında İncelenmesi
In Vitro And In Vivo Conditions Research Of Cyclophosphamide Mutagenicity And Verapamil Interaction By Umu Test System Using Rat Urine Samples

Adnan AYHANCI, Gülfer GÜLTEKİN

113-130

İn Vivo Ve İn Vitro Şartlarda Cyclophosphamıde Mutajenitesi İle Çinko Etkileşiminin Umu Test Sistemi İle Ratların İdrarlarında İncelenmesi
In Vitro And In Vivo Conditions Research Of Cyclophosphamide Mutagenicity And Zinc Interaction By Umu Test System Using Rat Urine Samples

Adnan AYHANCI, Ayşe MERCANGÖZ, Emre CEYHAN, Emre YOLAY

131-148

Sandıklı - Çevresi Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık İle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Identification Of Misconceptions About Heat And Temperature At High School Students In Sandıklı Region

Y KARAKUYU, M. UZUNKAVAK, H.S. TORTOP, N. Ç. BEZİR, N. ÖZEK

149-162

On Strongly 2-Primal And 2-Primal Rings
Güçlü 2-Primal Ve 2-Primal Halkalar Üzerine

Hasan ÖĞÜNMEZ

163-167

Grup Ardışık Test Yöntemleri İle Sağkalım Analizinde Örneklem Hacminin Belirlenmesi
Determinatıon Of Sample Size In Survival Analysis Using Group Sequential Test Methods

Yüksel TERZİ, Naci MURAT, Mehmet Ali CENGİZ

169-180

Cladophora Glomerata (Chlorophyce)’Da Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
The Investigation Of Heavy Metal Accumulation In Cladophora Glomerata (Chlorophyce)

Yakup GÜNDOĞAN, Ali GÜL, Şükran ÇAKIR ARICA, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

181-194

Rings With Chain Conditions On Uniform Ideals
Üniform İdealler Üzerinde Zincir Koşulunu Sağlayan Halkalar

Hasan ÖĞÜNMEZ

185-204

Sobel İşleci Kullanılarak Renkli Görüntülerde Kenar Bulma
Edge Detection On Color Images Using Sobel Operator

Elif AYBAR

205-217

1-(N-O-Metil-Fenil İminometil) 2-Naftol ‘Un Dmso/H2so4 Ortamında Elektrofilik İyotlama Reaksiyonunun Deneysel Ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
Experimental and theoretical investigation of electrophylic iodination reaction of 1-(N-o-Methyl-phenyl iminomethyl)-2-napthol in DMSO/H2SO4 media

Sevim BİLGİÇ, Taner ARSLAN, Murat GÜNDÜZ

219-230

Lipoik Asit: Evrensel Antioksidan
Lipoic Acıd: An Universal Antioxidant

E. Gülçin KARACA

231-245

Muğla İli Çevresinin Gagea Salisb Türleri
Gagea Salisb Species Around Muğla Province

Ramazan MAMMADOV & Pınar İLI

247-258

Applıcation Of The Differential Transform Method To Differential- Algebraic Equations With Index 2
2 İndexli Diferensiyel-Cebirsel Denklemlere Diferensiyel Dönüşüm Yönteminin Uygulanması

Murat OSMANOGLU, Muhammet KURULAY, Mustafa BAYRAM

259-268

İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları (Uşak İli Örneği)
7th And 8th Grades Students’ Misconceptions About Decimal Numbers (The Case Of Uşak)

Zehra YILMAZ, Kürşat YENİLMEZ

269-289

Konum Parametresinin Bazı Sağlam Tahmin Edicilerinin Örnekleme Alanında Kullanılması Ve Bir Tarım Uygulaması
Use Of Some Robust Estımators Of Location Parameter In Sampling And An Agricultural Applicatıon

Arzu ALTIN, Birdal ŞENOĞLU

291-306

Continuous Dependence Of Solutions On The Coefficient Thermal Diffusivity For Phase Field Equations
Faz Alan Denklemlerinin Çözümlerinin Isı İletkenlik Katsayısına Sürekli Bağımlılığı

Şevket GÜR

307-311

Gemerek (Sivas) Ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları Ve Etnobotanik Özellikleri
Vernacular Names And Ethnobotanıcal Aspects Of Some Specıes In Gemerek (Sivas) And Its Vıcınıty

Ahmet SAVRAN, Yavuz BAĞCI, Mustafa KARGIOĞLU

313-321